มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
   ค้นคว้า วิเคราะห์ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อจัดหา
   รูปแบบต่างๆในการพยากรณ์อากาศการบินทั่วประเทศ

   วิเคราะห์ลักษณะอากาศจากแผนที่อากาศการบินชนิดต่าง ๆ    และผลผลิตจากระบบพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขด้านการบิน    เพื่อออกคำพยากรณ์อากาศเส้นทางบิน และออกคำเตือน    ลักษณะอากาศร้ายที่จะเป็นอันตรายต่อการขนส่งทางอากาศ
   ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของประเทศไทย

   ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
   และองค์การต่างประเทศด้านอากาศการบิน

   มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
   วิเคราะห์ ติดตาม และรายงานแนวโน้มลักษณะอากาศ
   เพื่อการขนส่งทั้งภายในและภายนอกประเทศด้วยระบบ
   พยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข เรดาร์ตรวจอากาศ
   ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา และเครื่องมืออื่น ๆ

   รวบรวม จัดทำ รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการขนส่ง
   ที่ตรวจวัดด้วยเรดาร ์และดาวเทียมเพื่อให้บริการ
   แก่หน่วยงาน ต่าง ๆ

   ให้คำแนะนำ และสรุปผลการติดตามสภาวะอากาศ
   เพื่อการขนส่งแก่ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   จัดทำแผนที่อุตุนิยมวิทยาขนส่งทุกสาขา

   มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
   รวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน
   ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ  เพื่อจัดทำแผนที่
   อากาศการบิน

   จัดทำแผนที่อากาศการบินชนิดต่าง ๆ
   เพื่อใช้ในการพยากรณ์อากาศเส้นทางบิน

   มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
   กำหนดแนวทาง วิธีการตรวจอากาศการบิน
   ทั่วประเทศตามข้อกำหนดขององค์การการบิน
   พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

   ค้นคว้าและให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาเทคนิค
   การตรวจอากาศการบิน

   ตรวจวัด รวบรวมและจัดทำข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
   การบินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการพยากรณ์อากาศ
   เส้นทางบิน

   แลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินกับ
   หน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ

   มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
   งานสารบรรณธุรการ งานพิมพ์
   งานคลัง งานพัสดุ ฯลฯ